Algemene voorwaarden 

Op deze webpagina worden de algemene voorwaarden beschreven die van toepassing zijn op alle producten en diensten die Boekfunding aanbiedt, zoals te vinden op de website www.boekfunding.nl.

 

Inhoudsopgave 

   1 – Definities 
   2 – Identiteit van de onderneming 
   3 – Algemeen 
   4 – Donateur 
   5 – Donaties en betalingen 
   6 – Auteur  
   7 – Project 
   8 – Plaatsingsovereenkomst 
   9 – Tipgever  
   10 – Financiering, fee en administratie 
   11 – Intellectuele eigendomsrechten en mogelijke strijdigheid 
   12 – Inbreukmelding 
   13 – Aansprakelijkheid Boekfunding 
   14 – Overmacht 
   15 – Ontbinding 
   16 – Privacyverklaring 
   17 – Geschillen en toepasselijk recht 

   1 – Definities 

 1. Algemene Gebruiksvoorwaarden: de Algemene Voorwaarden van Boekfunding, versie oktober 2020.
 2. Auteur: de natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon die samen met Boekfunding en een betrokken uitgeverij een Campagne wil(len) starten. 
 3. Auteursaccount: dit betreft na registratie de toegang tot Diensten van Boekfunding en bestaat uit een combinatie van het e-mailadres van Auteur en een wachtwoord. Deze toegang wordt door Boekfunding aan Auteur verstrekt voor exclusief gebruik door  Auteur.
 4. Boek: term die behalve op papieren boeken ook betrekking heeft op gerelateerde media zoals onder meer e-boeken, luisterboeken, geheel geïllustreerde boeken, podcasts, video’s en cursusmateriaal. 
 5. Boekfunding: een crowdfundingplatform voor boeken en aan boeken gerelateerde uitingen, concepten en media. Het platform bevat twee crowdfundingsmogelijkheden:
  a. Crowdfunding via Donaties zonder beloning: de Donateur schenkt het Project geld en krijgt er niets voor terug.
  b. Crowdfunding met een beloning voor Donateur: de Donateur ontvangt een tegenprestatie, ook wel een ‘Reward’ genoemd. Per Project kunnen verschillende tegenprestaties worden gekozen, zoals zichtbaar op de Projectenpagina van de Website.
 6. Campagne: de campagne die op de Website is geplaatst door Boekfunding waarin gedurende een vooraf vastgestelde Looptijd Donaties worden geworven ter realisatie van een Project. Voordat een Campagne van start gaat worden Boek en/of concept door Boekfunding op haalbaarheid getoetst. 
 7. Diensten: de door Boekfunding aan te bieden Diensten, bestaande uit:
  a. het bieden van informatie op de Website, 
  b. het bieden van toegang na registratie voor Auteurs, Donateurs en Tipgevers tot verschillende accounts, inclusief de gebruiksmogelijkheden daarvan,  
  c. het aanbieden van een Online Platform voor Projecten waar Auteurs een aanvraag kunnen indienen, waar Donateurs Donaties kunnen doen en waar Tipgevers hun idee of voorstel kunnen indienen,  
  d. het ondersteunen en adviseren van Auteur en uitgever, waarbij extra Diensten worden aangeboden zoals voor onder meer marketing en public relations, het vervaardigen van videomateriaal, het maken van ‘fotoshoots’, het uitvoeren van redactie- en correctiewerkzaamheden en het opnemen van podcasts en luisterboeken. Deze Diensten kunnen eventueel aan partners van Boekfunding worden uitbesteed,   
  e. nog nader te bepalen andere Diensten.  
 8. Doelbedrag: het vooraf vastgestelde streefbedrag aan Donaties voor een Campagne;
 9. Donateur: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich op de website heeft geregistreerd als Donateur en via de Website aan een of meer Campagnes een Donatie doet. 
 10. Donateursaccount: de toegang tot Diensten van Boekfunding, bestaande uit een combinatie van het e-mailadres van de Donateur en een wachtwoord en bedoeld voor exclusief gebruik door Donateur.
 11. Donatie: een financiële bijdrage aan een Campagne door een Donateur in de vorm van een schenking zonder beloning of een Donatie met een beloning/tegenprestatie.
 12. Fee Boekfunding: een fee van 15% te berekenen over het totaalbedrag aan Donaties per Project, welke fee aan Boekfunding toekomt als vergoeding.
 13. Gebruiker: de Donateur, Auteur, Tipgever of ieder ander persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die gebruikt maakt (van een) van de Diensten van Boekfunding.
 14. Gebruikersovereenkomst: overeenkomst tussen Boekfunding en Gebruiker op grond van acceptatie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden. 
 15. Looptijd: een vooraf vastgestelde periode waarin Donaties worden geworven ter realisatie van een Project.
 16. Online Platform: de website boekfunding.nl. 
 17. Plaatsingsovereenkomst: de overeenkomst tussen Boekfunding, de betrokken uitgeverij en de Auteur op grond waarvan een Project op de Website van Boekfunding wordt aangeboden. 
 18. Project: het onderwerp van een Campagne.
 19. Projectpagina: pagina op de Website waarop het Project in het kader van een Campagne gepresenteerd wordt, inclusief alle teksten, beeld- en/of geluidsmaterialen op deze pagina.
 20. Reward: een beloning ofwel tegenprestatie op basis van een door Donateur geselecteerde Donatiemogelijkheid.
 21. Tipgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die op de Website een tip verstrekt over een Boek of een concept als onderwerp voor een mogelijke Campagne.
 22. Tipgeversaccount: de toegang tot Diensten van Boekfunding, bestaande uit een combinatie van een e-mailadres en wachtwoord, bedoeld voor exclusief gebruik door  Tipgever.
 23. Toetsing: toetsing door Boekfunding op haalbaarheid van een Project dat wordt ingebracht door een Auteur of een Tipgever. Pas na een positieve toets wordt het Project op de Website geplaatst, wordt de Campagne opengezet en kunnen Donaties plaatsvinden.
 24. Website: de website van Boekfunding, bereikbaar via www.boekfunding.nl.

   2 – Identiteit van de onderneming 

Naam onderneming: Boekfunding B.V. Vestigingsadres: Ockhuizerweg 16-B,  
3455 RW Haarzuilens-NL. Telefoon 030-6770859.
Bereikbaar maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren.
Website: www.boekfunding.nl 
E-mail: contact@boekfunding.nl
 
KvK: 861565666 
BTW: NL8615.65.666B01
 

   3 – Algemeen 

 1. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Diensten van Boekfunding. 
 2. Door gebruik te maken van de Diensten verklaart de Gebruiker zich bekend en akkoord met de inhoud van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.
 3. Het gebruik van de Website en de Diensten is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is omschreven.
 4. Registratie als Donateur, Auteur of Tipgever is pas mogelijk nadat de Gebruiker akkoord is gegaan met de Algemene Gebruiksvoorwaarden.
 5. Eventuele eigen algemene voorwaarden van de Gebruiker zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van de Diensten en de rechtsverhouding tussen Boekfunding en de Gebruiker.
 6. Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, mogen de activiteiten van de Gebruiker in het kader van Boekfunding:
  a. niet op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn,
  b. geen inbreuk maken op de rechten van
 7. Boekfunding of rechten van derden, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of andere intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boekfunding is de Gebruiker niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit enige met Boekfunding gesloten overeenkomst aan derden over te dragen. 
 8. Boekfunding behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Boekfunding zal een voorgenomen wijziging bekend maken op de website. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na de betreffende bekendmaking.
 9. Indien Boekfunding gegronde aanwijzingen ontvangt dat de Gebruiker in strijd handelt met het bepaalde in de Algemene Gebruiksvoorwaarden is Boekfunding bevoegd om de Gebruiker de verdere toegang tot de Diensten te ontzeggen, het account van de Gebruiker te blokkeren en geblokkeerd te houden, alsmede alle overige maatregelen te treffen die Boekfunding nodig acht om verder misbruik te voorkomen, onverminderd het recht van Boekfunding om de door of in verband met de bedoelde handeling door Boekfunding geleden schade op Gebruiker te verhalen.

   4 – Donateur  

 1. De Donateur is, indien een natuurlijke persoon, tenminste 16 jaar oud.
 2. Om een Donatie te kunnen doen, doorloopt de Donateur het registratieproces en maakt een Donateursaccount aan op de wijze zoals beschreven op de Website.
 3. De Donateur staat er jegens Boekfunding en de andere belanghebbenden bij het Project voor in dat de door hem/haar verstrekte informatie bij het aanmaken van een Donateursaccount (waaronder (persoons-)gegevens zoals naam en e-mailadres) correct en compleet is. De Donateur houdt haar/zijn inloggegevens strikt geheim, ten einde misbruik door anderen te voorkomen. 
 4. Omdat Boekfunding door het gebruik van crowdfunding gehouden is alert te zijn op ongebruikelijke transacties en opvallende stortingen, behoudt zij zich het recht voor om  aan Donateur de volgende aanvullende gegevens te vragen, waarbij de Donateur niet zal weigeren deze op eerste verzoek te verstrekken: 
  (Voor natuurlijke personen:) Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of verblijfsvergunning, géén rijbewijs) en een kopie van een bankafschrift met vermelding woonadres.
  (Voor rechtspersonen:) Een kopie uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden) en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de volgens het Handelsregister tekenbevoegde persoon (indien zelfstandig bevoegd) of personen (indien gezamenlijk bevoegd).   
 5. Donateur mag op elk gewenst moment zijn/haar Donateursaccount beëindigen.

   5 – Donaties en betalingen 

 1. De betaling vanwege de Donatie aan een Campagne wordt door Donateur overgemaakt naar een verzamel-bankrekening voor Boekfundingprojecten.
 2. Boekfunding neemt de door Donateurs betaalde gelden in ontvangst en houdt deze in beheer gedurende de looptijd van de wervingscampagne van het Project.
 3. Wanneer het Doelbedrag wordt gehaald, keert Boekfunding de Donaties (verminderd met wettelijk verplichte afdrachten, zoals voor BTW, en een Fee voor Boekfunding) uit aan de betrokken uitgever of aan de Boekfundingpartner waarmee een overeenkomst is afgesloten in verband met de realisatie van het Project. Indien het Doelbedrag niet wordt gehaald en indien een aanpassing van het Doelbedrag en het Project niet de steun van alle betrokkenen (Auteur, Boekfunding, Uitgever/partner, Donateurs) krijgt, ontvangen de Donateurs het door hen betaalde bedrag terug. 

   6 – Auteur 

 1. Een Auteur kan via de website een mogelijke Campagne aanmelden bij Boekfunding.
 2. Een Auteur registreert zich op de Website met een Auteursaccount, vult haar of zijn gegevens correct en naar waarheid in en houdt de inloggegevens daarna voor zichzelf, ten einde misbruik ervan te voorkomen. 

   7 – Project 

 1. Boekfunding beoordeelt en beslist of een mogelijke Campagne na de aanmelding op de Website geplaatst wordt.
 2. Voor plaatsing op de Website gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:
  a. Het Project is naar inhoud en uitvoerbaarheid positief getoetst door Boekfunding.
  b. Auteur resp. Tipgever accepteren de Algemene Gebruiksvoorwaarden en zijn, indien het niet om rechtspersonen gaat, tenminste 18 jaar oud.  
  c. Auteur resp. Tipgever voldoen aan de voorwaarden van de Plaatsingsovereenkomst. 
  d. Het Project heeft een maximale duur van 24 maanden, inclusief PR-activiteiten, fondsenwerving en projectuitvoering, welke duur aanvangt op de dag dat het Project op de Website wordt geplaatst. 
 3. Boekfunding behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een mogelijke Campagne niet te plaatsen of een Project van de Website te verwijderen en verwijderd te houden, bijvoorbeeld indien niet voldaan wordt aan de in dit artikel genoemde voorwaarden.
 4. Boekfunding stelt de (beoogde) Auteur resp. Tipgever per e-mail op de hoogte van een beslissing om een mogelijke Campagne niet te plaatsen of een Project te verwijderen.

   8 – Plaatsingsovereenkomst  

 1. Als een mogelijke Campagne naar het oordeel van Boekfunding in aanmerking komt voor plaatsing op de Website, leggen Boekfunding, Auteur en de betrokken uitgever nadere voorwaarden vast in een plaatsingsovereenkomst. 
 2. In de plaatsingsovereenkomst staan onder meer het Doelbedrag voor de gezochte financiering, criteria ter beoordeling van de kwaliteit van het Project, de Reward modellen, de pr & marketing inspanning, de afspraken met de uitgeverij en de looptijd van de wervingscampagne van het Project. 
 3. Auteur levert voor de Projectpagina promotiemateriaal in de vorm van tekst en bij voorkeur ook afbeeldingen, film en audio. 
 4. Als Auteur een eigen website heeft plaatst hij/zij daarop een link naar de website en een banner van Boekfunding.
 5. Auteur is samen met Boekfunding verantwoordelijk voor de uitvoering, monitoring, evaluatie en follow-up van het Project.
 6. Nadat de Projectpagina is aangemaakt, informeert Auteur zijn/haar netwerk om zoveel mogelijk bekendheid te genereren voor het Project.
 7. Auteur houdt de Donateurs op de hoogte van de actuele voortgang van het Project, in ieder geval als volgt:
  a. maandelijks door middel van het plaatsen van (bijvoorbeeld) tekst, foto’s en filmpjes.
  b. Auteur gaat, binnen redelijke grenzen, zoveel mogelijk in op vragen van (potentiële) Donateurs.  
  c. Auteur vermeldt nieuwe Projectontwikkelingen zo spoedig mogelijk op de Projectpagina. 

   9 – Tipgever  

 1. De Tipgever is, indien een natuurlijke persoon, tenminste 16 jaar oud.
 2. Om een tip te kunnen doen, doorloopt de tipgever het registratieproces op de wijze zoals beschreven op de Website. 
 3. De Tipgever staat er jegens Boekfunding voor in dat de door hem/haar verstrekte informatie bij het registreren correct, naar waarheid en compleet is. 
 4. Het is niet toegestaan om een tipgeversaccount aan te maken op valse naam/de naam van iemand anders. 
 5. Tipgever houdt de persoonlijke inloggegevens geheim teneinde misbruik door derden te voorkomen. 
 6. Tipgever kan reacties/content plaatsen op de Projectpagina.
 7. Tipgever is samen met Boekfunding verantwoordelijk voor de uitvoering, monitoring, evaluatie en follow-up van het Project.
 8. Nadat de Projectpagina door Boekfunding is aangemaakt, informeert Tipgever zijn/haar netwerk om zoveel mogelijk bekendheid te genereren voor het Project.
 9. Nadat de Campagne is geslaagd en het Boek is verschenen, betaalt de uitgever die het boek publiceert, aan Tipgever 3 jaar lang een royalty die kan oplopen tot 2% van de netto door de uitgever vastgestelde resp. ontvangen verkoopprijs vanaf het moment dat 2000 exemplaren zijn verkocht. Het bedrag wordt jaarlijks in april uitbetaald aan de hand van de verkoopaantallen in het voorafgaande kalenderjaar. 

   10 – Financiering, fee en administratie 

 1. Bij een succesvolle financiering vloeit 15% (exclusief btw) van het opgehaalde bedrag  naar Boekfunding als vergoeding (Fee). 
 2. Boekfunding administreert de binnengekomen Donaties zo nauwkeurig mogelijk. Bij een gerechtvaardigd belang is de betreffende administratie na tijdige aankondiging en niet later dan twee jaar na de Campagne door een AA of RA accountant op kosten van de verzoeker tijdens kantooruren ten kantore van Boekfunding in te zien en te controleren. Mocht bij deze controle blijken dat Boekfunding in de administratie fouten heeft gemaakt die verzoeker voor meer dan 15 (vijftien) procent van het ter zake gestorte bedrag benadelen, dan komen de accountantskosten van de controle ten laste van Boekfunding en moet Boekfunding het verschil en de kosten binnen 30 (dertig) dagen aan verzoeker betalen. 

   11 – Intellectuele eigendomsrechten en mogelijke strijdigheid  

 1. Niets in het kader van de dienstverlening door Boekfunding is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten in het kader van het Project over te dragen.
 2. Auteur staat er jegens Boekfunding voor in dat hij of zij volledig rechthebbende is ten aanzien van het Project als bedoeld in lid 1. De Auteur vrijwaart Boekfunding, de partners van Boekfunding en alle aan haar gelieerde entiteiten en personen, voor alle aanspraken van derden die inhouden dat het Project inbreuk zou maken op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit het handelen door de Auteur in strijd met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Alle door Boekfunding gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door Auteur worden vergoed. 
 3. Door informatie/materiaal m.b.t. het Project ter beschikking te stellen staat Auteur ervoor in dat de betreffende informatie resp. het materiaal niet in strijd is met enige wet, of inbreuk maakt op enig recht van derden, waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig is jegens derden of Boekfunding, en dat er geen toestemming of licentie nodig is of vereist is van Auteur of enige derde partij voor het gebruik door Boekfunding van deze informatie en/of dit materiaal op de Website of anderszins. 
 4. Het is Auteur of een andere Gebruiker niet toegestaan om via de Website tekst, beeld- en/of geluidsmateriaal ter beschikking te stellen:
  a. dat discriminerend is naar uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins als kwetsend beoordeeld kan worden,
  b. dat oproept tot geweld of het lastigvallen van een derde/derden, 
  c. dat leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen, 
  d. dat in strijd is met de goede zeden, gewelddadig is of pornografisch materiaal bevat of daarnaar verwijst, 
  e. waarin het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of waarin deze illegale activiteiten worden gepleegd, 
  f. waarin zonder wettelijke grondslag (persoons-)gegevens verwerkt worden, 
  g. waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee enige andere rechten van Boekfunding of derden worden geschonden. 
 5. Of het door Auteur of een andere Gebruiker geplaatste materiaal valt onder de in lid 4 genoemde categorieën van verboden content, is ter uitsluitende beoordeling van Boekfunding.
 6. De Auteur erkent en stemt ermee in dat door het beschikbaar stellen aan Boekfunding van bestanden, gegevens en/of materialen in verband met het Project, hij of zij  automatisch aan Boekfunding verleent:
  a. Een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve eeuwigdurende licentie om (i) bedoelde bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken in verband met de Diensten van Boekfunding en (ii) de bestanden, de gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken (en dat aan derden toe te staan) via welke media dan ook voor marketing en/of promotiedoeleinden in verband met de dienstverlening van Boekfunding.
  b. Het recht om enige door de Auteur ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van Boekfunding en van de Diensten van Boekfunding, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat Boekfunding op welke wijze dan ook aansprakelijk is jegens de Auteur of jegens een derde. 
 7. Auteur en andere Gebruikers vrijwaren Boekfunding en alle aan haar gelieerde rechtspersonen, haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met door de Auteur of andere Gebruiker geplaatst materiaal op de Website. Deze vrijwaring heeft tevens betrekking op alle schade die Boekfunding lijdt en nog zal kunnen lijden en/of de kosten die Boekfunding dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen, maar niet uitsluitend, het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

   12 – Inbreukmelding 

 1. Boekfunding zal meldingen van handelingen en content die inbreuk maken op rechten van derden onderzoeken en indien mogelijk daar maatregelen tegen nemen. Dergelijke meldingen kunnen door mogelijk benadeelden worden gedaan via een e-mail aan contact@boekfunding.nl.
 2. De melding dient de volgende informatie te bevatten:
  a. de URL van waar bedoelde content is te vinden op de Website,
  b. een verklaring dat en waarom er naar het oordeel van de melder inbreuk wordt gemaakt op diens rechten, 
  c. de contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) van de melder zodat Boekfunding contact met deze kan opnemen, 
  d. een verklaring, voorzien van bewijsmiddelen die aantonen dat de informatie in de  melding juist en volledig is en – in geval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten – dat men rechthebbende is inzake deze intellectuele eigendomsrechten, 
  e. indien het een melding van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten betreft – een beschrijving van het werk of de werken waarop naar mening van de melder inbreuk is gemaakt met een specificatie van de inbreuk, en een verklaring dat men de eigenaar is of aantoonbaar bevoegd bent om te handelen namens de eigenaar. 
 3. Boekfunding behoudt zich het recht voor om de kennisgeving door te sturen aan de Gebruiker die verantwoordelijk is voor de content waarop de kennisgeving betrekking heeft.
 4. Indien inderdaad blijkt dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door Boekfunding worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt.
 5. Boekfunding behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of ontoegankelijk making van de content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de melding of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen, of indien de content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. In dat kader kan Boekfunding bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is.
 6. Door het doen van een melding zoals in dit artikel bedoeld vrijwaart men Boekfunding en alle aan haar gelieerde ondernemingen, haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met het daadwerkelijk verwijderen of ontoegankelijk maken van content op de Website. De vrijwaring heeft tevens betrekking op alle schade die Boekfunding lijdt en nog zal kunnen lijden en/of de kosten die Boekfunding dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen, maar niet uitsluitend, het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.
 7. Boekfunding zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de melding afkomstig is en de Auteur op wie de kennisgeving betrekking heeft.

   13 – Aansprakelijkheid Boekfunding 

 1. Boekfunding zal zich inspannen een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de Diensten te bieden, maar kan niet garanderen dat de Diensten te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren. Boekfunding streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder die de Gebruiker daarbij ondervindt zo beperkt mogelijk te houden.
 2. Indien sprake is van technische problemen of noodzakelijke werkzaamheden voor onderhoud, verbeteringen en/of beveiliging, is Boekfunding gerechtigd de toegang tot (onderdelen van) de Diensten en/of (onderdelen van) haar systeem en/of interfaces (al dan niet tijdelijk) onmiddellijk en op ieder gewenst moment te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, en/of andere maatregelen te nemen, indien zulks in de opvatting van Boekfunding nodig is. Indien mogelijk zal Boekfunding de Gebruikers tijdig van zulke maatregelen op de hoogte stellen.
 3. Boekfunding is te allen tijde gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking aan de Gebruiker wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen in de Diensten. Een met Boekfunding overeengekomen termijn voor het leveren van Diensten geldt slechts als indicatie en niet als een definitieve termijn. De termijn gaat in zodra alle voor de uitvoering van de benodigde informatie voor de Campagne en het Project aan Boekfunding is verstrekt. Boekfunding zal zich zoveel mogelijk aan de termijn houden, maar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van enige overschrijding.
 4. Boekfunding zal al het redelijke doen wat van haar verwacht mag worden om ervoor te zorgen dat de Diensten geleverd kunnen worden. Boekfunding garandeert in verband met de aard van de Diensten uitdrukkelijk niet:
  a. dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn,
  b. dat de Diensten aan alle verwachtingen en eisen van alle Gebruikers voldoen, 
  c. dat de aangegeven maximale snelheden voor dataverkeer altijd mogelijk zullen zijn. 
 5. Boekfunding heeft uitdrukkelijk geen invloed op de inhoud van onderlinge communicatie tussen Auteurs en Donateurs en aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid daarvan.
 6. Boekfunding is niet gehouden tot vergoeding van schade anders dan aan personen of zaken. Gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 7. Voor zover Boekfunding bij haar activiteit afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden op wie Boekfunding weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Boekfunding op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit bedoelde relaties met Boekfunding of uit het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of pas zichtbaar wordt gedurende of na de looptijd van de overeenkomst met Boekfunding.
 8. Boekfunding is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld te wijten is.

   14 – Overmacht 

 1. Boekfunding is niet aansprakelijk voor door de Gebruiker geleden schade indien sprake is van overmacht, waaronder in het kader van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden mede wordt verstaan gevallen waarin Boekfunding niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen of heeft kunnen voldoen.
 2. Indien de periode van overmacht langer duurt dan één maand is ieder der partijen gerechtigd om de Gebruikersovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling te beëindigen, echter zonder schadevergoeding van Boekfunding te kunnen eisen.
 3. Tevens hebben partijen gedurende de periode van overmacht het recht hun verplichtingen uit de Gebruikersovereenkomst (of voor zover van toepassing: de Diensten) op te schorten, tot het tijdstip waarop de uitvoering van de verplichtingen redelijkerwijze weer mogelijk wordt geacht.

   15 – Ontbinding 

 1. Indien de Auteur aan één of meer van zijn of haar verplichtingen jegens Boekfunding niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet volledig voldoet, is Boekfunding te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de Plaatsingsovereenkomst per e-mail geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 2. Indien de behoorlijke nakoming door Boekfunding ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening en risico van Boekfunding komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft Boekfunding het recht de overeenkomst te ontbinden.

   16 – Privacyverklaring 

Boekfunding zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens, conform de op de Website gepubliceerde privacyverklaring. De Gebruiker van het Platform verklaart de privacyverklaring te hebben gelezen en is daarmee akkoord. 

   17 – Geschillen en toepasselijk recht 

Op de Plaatsingsovereenkomst en enige andere rechtsverhouding tussen de gebruiker en Boekfunding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die er direct of indirect uit voortvloeien kunnen, voor zover rechtens mogelijk, uitsluitend bij de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht aanhangig worden gemaakt.  

Geef jij je boek uit bij Uitgeverij Heart Media? Bekijk dan hier de algemene voorwaarden van Heart Media.